E-mail Adresiniz
Aktivasyon Kodunuzu Girin
Şifremi Unuttum ?
Firmanızı ÜCRETSİZ KAYDEDİN
Kullanıcı Şifreniz
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), herhangi bir organizasyonda insan kaynaklarının organizasyona, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, bulunulan yerin yasalarına ters düşmeyecek şekilde, etken yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve çalışmalarının tümüdür. Aynı zamanda hem akademik çevreyi hem de iş dünyasını ilgilendiren yönetim dalına da İnsan Kaynakları Yönetimi denir.

 Kapsam ve Amaç
İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı
İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kar etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu terim organizasyon içinde bulunan iş gücü ile potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünü de ifade etmektedir. Günümüzde, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Tatminsiz, başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay değildir. Kapsam olarak şu başlıkları kapsar:

•    Organizasyon Yönetimi
•    Personel İdaresi
•    İşgücü Yönetimi
•    Endüstriyel Yönetimi
•    Günümüzde, geleneksel bu kavramlar anlamını yitirmekte, yerini daha teoritik düşüncelere bırakmaktadır. Bazı ortamlarda endüstri ilişkileri ve çalışan (işgören) terimleri aynı anlamda bile kullanılmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı
Bu açıdan baktığımızda insan kaynakları yönetiminin iki temel amacı olduğunu söyleyebiliriz.

1.    Verimliliği arttırmak
2.    İş yaşamının niteliğini yükseltmekle rekabet üstünlüğünü sağlamak.

İnsan kaynakları yönetimi iş gücü ile ilgili çeşitli kriterleri kullanarak gerek verimlilik gerekse iş yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlar.
İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yer alan maddeler çerçevesinde incelendiğinde fonksiyon bakımından İKY şu maddelere ayrılır. İş yaşantısında da İnsan Kaynakları Departmanları aşağıdaki fonksiyonlara göre birimlere ayrılırlar:
•    İş Analizi ve İş Dizaynı
•    İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi
•    Eğitim ve Geliştirme
•    Performans Değerlendirme
•    Kariyer Geliştirme
•    İş Değerleme
•    Ücret Yönetimi
•    İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

İş Analizi ve İş Dizaynı
1900’lü yılların başlarında işletmelerde verimliliği arttırmak amacıyla işler ilk kez bilimsel olarak ele alınmıştır. Bu ilkelere göre bölünebilen en basit parçalarına ayrılan işlerin, çalışanlar tarafından minimum öğrenme ile en kısa zamanda ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktaydı.

Ancak uygulamalar işlerin bu denli rutin, monoton ve basit hale getirilmesinin çalışanlar üzerinde olumsuz etkisini göstermiş ve bu konuda işlerin yapılarının çalışanlar için daha fazla tatmin sağlayıcı ve onları motive edici hale dönüştürülmesi için bazı teknik yaklaşımların geliştirilmesine neden olmuştur.

Organizasyonlarda işlerin yapısal özellikleri ve içeriklerinin çalışanların verimliliklerinde önemli olduğu çeşitli davranış bilimlerindeki çeşitli araştırma ve gelişmelerle giderek daha net biçimde işletmelerde anlaşılmıştır.

Çalışanların tatmini ve verimliliğini bu denli etkileyen unsur olan işletmelerin organizasyonel yaşamda bilimsel ve sistematik bir biçimde incelenmesi ve ayrıca çeşitli değişkenleri dikkate alarak yapılarının düzenlenmesi, günümüzde İnsan Kaynakları Departmanı’nın bir işlevi olarak ön plana çıkmıştır.

Bir iş yeri için işgücü kaynağının alt yapısının oluşturulması için gereken İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri “İş Analizi ve İş Dizaynı” başlığı altında incelenir. Günümüzde genel olarak organizasyonel yapı kavramı altında yapılan planlamaların bütününü iş analizi ve iş dizaynı oluşturur.

İş Analizi
İşletmelerde ; önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için çalışanlar ve yaptıkları işler, bölüm, birim gibi çeşitli adlarla anılan gruplara ayrılmışlardır. İşletme faaliyetlerinin etkinliği açısından bu grupların sınırlarının belirlenmesi, özelliklerinin bilinmesi ve görevlerinin tanımlanması gerekmektedir. Bunun için de her birimde gerçekleştirilen faaliyetleri oluşturan işler ve birbirleri ile ilişkileri saptanmalıdır. İşletmelerde işlere ilişkin çeşitli ayrıntı ve özellikleri saptamak amacı ile yapılan iş analizi çalışmalarına bu nedenle gerek duyulmaktadır.

İşletmedeki iş analizi faaliyetleri, işlerin içerdiği görev, sorumluluk ve çalışma koşullarını belirlemeye yönelik çabalardan oluşur. Bu çalışmalarda ayrıca işleri yapacak olan kişilerde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetenekler de belirlenmeye çalışılır.
İnsan Kaynakları Yönetimi’nde çeşitli faaliyet sistemlerinin oluşturulabilmesinde iş analizi ve iş analizi çalışmalarından elde edilen bilgiler önemli bir araç niteliği taşırlar. İş analizi, işletmelerdeki işlerin tüm özellik ve ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışmalardan oluşan analiz sürecidir. Örneğin, organizasyon yapısının oluşturulması,işgücü planlama, eğitim geliştirme faaliyetleri, ücret-maaş yönetimi, performans değerlendirme, iş güvenliği ve çalışan sağlığı gibi konularda iş analizleri ve bu süreçten sağlanacak bilgilere ihtiyaç duyulur.

Gözlem, anket, mülakat gibi teknikler kullanmak suretiyle bir işin içeriğini, yapısını, türünü, o işi yapmak için gereken zamanı, yönetimi ve bireysel yetenekleri belirleme sürecin İş Analizi’dir. İş Analizi çalışan personelin değil, yapılan işin irdelenmesidir. Süregelen veya yeni ihtiyaç duyulan bir iş için alınacak çalışanın özelliklerini belirlemede seçme sürecine ilişkin standartların oluşturulmasında işgücü planlanırken kullanılır. Performans değerlendirme ve/veya ücretlendirme süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.

İş analizlerinden çıkan sonuçlar ışığında özetlenen bilgiler ise “İş Tanımları”nı oluşturur. İş Tanımı aynı zamanda özet bir belge niteliğindedir. İşin adı, kısaca hangi görevleri içerdiği, çalışma şartları, işin gerektirdiği yetkinlik ve tecrübe düzeyleri iş tanımlarının bölümlerini oluşturur. Ayrıntılandırılmak istendiği zaman işin temel işlevi, bağlı olduğu bölüm ve birimler, işin kodu, ünvanı, işin gerektirdiği eğitim ve tecrübe seviyesi, fiziksel ve zihinsel özellikler, işi yapacak olanın görev, yetki ve sorumlulukları gibi bölümler de iş tanımları içinde bulunurlar.
Genel olarak iş.. analizleri iki yaklaşımla incelenebilir. Bunlardan birincisi iş analizlerini insan kaynakları yönetimi açısından ele alır. Bu tür iş analizleri işletmelerde insan kaynakları planlama, ücret-maaş yönetimi, eğitim v.b. konularda, insan kaynakları yönetimine veri sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır. İkinci yaklaşım ise, iş analizi kavramını daha geniş olarak tanımlar ve bu kavramın kapsamına ayrıca endüstri mühendisleri tarafından yapılan kantatif çalışmaları da ekler. Bu yaklaşıma örnek olarak “iş dizaynı” bölümünde düzenlemeler olarak verilen iş basitleştirme, zaman – hareket etüdleri, yöntem geliştirme, iş ölçümü gibi faaliyetleri verebiliriz.

İş Analizinin Amaçları

İş analizinin işletmelerdeki amaç ve kullanım alanlarını belirlemek için öncelikle çeşitli örgütsel faaliyetlerle, söz konusu çalışmanın ilişkisini belirlemek yararlı olacaktır. Özellikle günümüzde insan kaynakları programlarının çoğu için iş analizleri önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Ancak iş analizlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar, yetersizlikler ve sorunlar ilişkili olduğu insan kaynakları sistemlerine yansımak ve bu programların başarısını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle belirtilen insan kaynakları sistemlerinin etkinliğinin bir ön koşulu olarak, iş analizi çalışmalarına işletmelerde gerekli önem verilmelidir.

İş Dizaynı

Şekilden de görüleceği gibi, iş analizlerinin, özellikle hazırlık aşamasında, insan kaynakları yönetiminin çalışma yaşamının kalitesini geliştirici doğrultudaki programları etkili olmaktadır. Bu tür programların en önemlisi olan iş dizaynı çalışmaları ile işletmelerdeki işlerin yapıları, çalışanlar için daha çok iş tatmini yaratacak şekle dönüştürülmeye çalışılır. İşlerin yapılarının monotonluk ve rutinlikten uzak, kişiye daha fazla sorumluluk ve kendini geliştirme imkânı sağlayacak şekilde değiştirilmesinden sonra yapılacak iş analizlerinde, işlerin bu tür programlarla kazandığı yeni özellikleri içerecektir.


Diğer Makaleler
0; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

› Otomotiv üretim ve ihracatına 'Made in Bursa' imzası

› Nissan ve Dacia yatırımına hazırız

› Yeni modeller bantta üçlü zirve yolda...

› İhracat desteğiyle otoda rekor yılı

› 'Milli otomobili üretecek babayiğit benim'

› AUDİ TDI 25 yaşında...

› Toyota Türkiye 2014'te 130.000 diyor

› Yunanistan bile Büyüdü...

› Türk Ekonomisinin İtici Gücü:Otomotiv.

› 2 milyar doların altını görmüyoruz.

› Mart Ayı İhracatı Otomotiv Sektörünü Umutlandırdı

› Otomotiv sektörü isyan bayrağını çekti

› Türküz genciz hurdacıyız!

› Dünyanın en pahalı 4. benzini bizde!

› Trafik sigortasında ‘serbest’ dönem

› Avrupa boş otururken Türkiye otoda büyüyor

› OTOMOBİL PAZARI BÜYÜDÜ

› OTOMOTİV'de İHRACAT ARTTI

› PORSCHE PARA DAĞITIYOR

› AVRUPA PAZARI DARALDI

› OSD İSTATİSTİK 2012/2

› OSD İSTATİSTİK 2012/1

› OSD RAPORU 2012

› T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü

› OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

› TAYSAD SEKTÖR RAPORU

› Kişileri Lider Yapan Liderlik Özellikleri Neler?

› İyi Bir Lider misiniz Testi

› İşe Alım Sürecinde 5 Temel Kriter

› İnsan Kaynakları Yönetimi

› İnsan Kaynakları Departmanları Nasıl Daha Yaratıcı Olabilir?

› Einstein’den Başarı Taktikleri

› Doğru Karar Alma Dersleri

› Doğru Karar Alabiliyor musunuz?

› Birini İşten Çıkartırken Özen Göstermeniz Gereken 5 Adım

› Artık İşleri Ertelemeyeceksiniz

› BABAYİĞİT DEĞİŞİM !

› OTOMOTİVSANAYİ 2013'DEN UMUTLU

› ÇİN REKOR KIRDI

› Zamanı Yönetebiliyor musunuz?

› Yeni Golf güvenlik sistemleriyle 4 inovasyon ödülüne layık görüldü

› İnovasyon Örnekleri

› İşletmelerde İnovasyonun Önemi ?

› Finlandiya Başarısını İnovasyona Borçlu

› İnovasyon Nasıl Yönetilir?

› SAKARYA 'OTOMOTİV ÜSSÜ' OLACAK!

› AVRUPA OTOMOTİV PAZARI DARALDI!

› SÖZ ÇOK EYLEM YOK

› REKORA KOŞUYOR !

› İspanya otomotiv sektörü 'Kara Eylül'ü yaşıyor

› OTOMOTİV SANAYİCİLERİ İSTANBUL'da BULUŞACAK

› YOLLARDAKİ ARAÇLAR YAŞLI

› MOTORU BEDAVAYA GETİRİYOR

› Motorize Olduk!

› Bizi Adapazarlı Corolla kurtaracak

› OTODA HEDEF 850 BİNE ÇIKTI

› SÜPERLER AĞUSTOSTA ‘SIFIR’ ÇEKTİ

› Günlük ciro 224 milyon TL

› OPEL KRİZİ KISA MESAİ İLE AŞMAYA ÇALIŞACAK

› Volkswagen'den Rusya'ya 1 milyar euro yatırım!

› JANTSA İMKB’ye GELİYOR

› SIFIR KİLOMETRE FIRSATI

› Toyota yeni modelle 800 işçi alacak

› Rekabet Hyundai bayilerinin peşinde

› Yeni geliştirilecek güvenlik sistemleri sayesinde 2015 yılından sonra araçlar internet üzerinden cep telefonu aracılığıyla park edilebilecek.

› Otomotiv sektörü daraldı

› Otomotiv sektörü 2012 yılına rekor ihracat rakamıyla girdi

› ARACINIZ SİZİN UYUDUĞUNUZU ANLAYACAK VE UYARACAK'

› Arka Koltukta Yeni Güvenlik

› 2012 otomotiv sektörü için kötümser başladı

› FPV pick up versiyonunu sergiledi

› İhracatçılara Michigan Üniversitesi'nin kapıları açıldı.

› Otomotivde BRIC Ülkeleri Türkiye'yi Üs Olarak Kullanacak

› 5746 Sayılı Yasa Kapsamında Ar-Ge Merkezi Kuran TAYSAD Üyeleri FORD OTOSAN Ürün Geliştirme Bölümü’nü Ziyaret Etti.

› Mitsubishi Pajero 30 Yaşında

› Yeni Pathfinder Artık Daha Sıradan

› Seat Leon

› Yeni Nesil Taksimetreler

› C3’e Latin Makyajı

› Yeni Mazda6'da Öncelik Station'ın

› Üyelik Koşulları

› Tüketici Hakları

› Banka Hesap Numaralarımız

› Türkiye, Ford'a motor geliştirecek

› Lüks’te yarısı gidici

› Sanayide çarklar boşuna döndü 2011'de 4 şirketten 1'i zarar etti

› Artık elektrikli otomobil zamanı

› Otomotiv ihracatı düştü, ama 7 ayda 2004'ü solladı

› Otomotiv Sektöründe Daralma

› Otomotiv sektörü 6.5 yılda 13.1 milyar dolar fazla verdi

› Bakan Çağlayan: Otomotiv sektörü vites düşürdü

› OTOMOTİV AB KRİZİNE ÇARPTI

› Hizmet Sözleşmesi

› Ulusal İnovasyon Sistemi

› İnovasyon Ekonomisi

› İnovasyon Nasıl Bir Kültür ve Anlayış Gerektirir?

› İnovasyonda Başarının Sırrı Nedir?

› İnovasyon icat değildir.

› İnovasyon Süreci Nasıl İşler?

› İnovasyonun Türleri

› İnnovasyon Nedir?

› Web Sayfamız Yenilendi!!!

› Gizlilik Politikamız

› Hizmet Sözleşmesi

› Sıkça Sorulan Sorular

› Hakkımızda
Robotmer Tanıtım Videosu
Taraycnz bu videoyu grntlemeyi desteklemiyor.
HABERLER
24 Ocak 2017
Otomotiv üretim ve ihracatına 'Made in Bursa' imzası
Adet bazındaki toplam üretimin yüzde 723 bin 495 adet, ihracatın ise yüzde 48,14'ünü karşılayan Bursalı otomotiv "dev"leri, üretim ve ihracatın yaklaşık yarısını karşıladı.
24 Ocak 2017
Nissan ve Dacia yatırımına hazırız
Otomotiv sektöründe OYAK Renault ve Renault Mais ile faaliyet gösteren OYAK Grubu, yeni yönetim kadrosuyla birlikte çıtayı yükseltti. Fransız ortağı Renault Grubu’nu Türkiye’de daha fazla yatırım yapm
 
MAKALELER
20 Ocak 2017
OTOMOTİV ANA SANAYİ YAN SANAYİ İLİŞKİLERİ
Ülkemizde otomotiv ana yanayi ile yan sanayi arasında yaşanan ve zaman zaman ciddi kayıpların başında yer alan en büyük sorun, iş ortaklığı yaklaşımının henüz istenilen seviyede oluşturulamamış olması
SERBAY CEYLAN
18 Ocak 2017
ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞINI ETKİLEYEN TEMEL PARAMETRELER
Elektrik Direnç Kaynağı’nın esasları, Joule yasasında ifade edilen üç temel parametreye dayanmaktadır.
Umut Onur ŞAHİN
 
 
 

 
     
  OTOMOTİV TÜRKİYE  
 

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 
Sektör Sayısı : 52
Bugün Ziyaret : 3893
Toplam Ziyaret : 7278414